เมื่อก้าวพลาดยุติการตั้งครรภ์ผิดกฎหมายหรือไม่?

เมื่อก้าวพลาดยุติการตั้งครรภ์ผิดกฎหมายหรือไม่?

Loading

การตั้งครรภ์ในวัยเรียนเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ก็ต้องยอมรับว่า ปัญหาคุณแม่วัยใสยังคงเกิดขึ้นในสังคมไทย เมื่อตั้งครรภ์บางคนอาจตัดใจสินตั้งครรภ์ต่อ แต่สำหรับบางคนอาจไม่พร้อมที่จะเผชิญกับภาวะการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แต่จะตัดสินใจ “ทำแท้ง” ก็หวั่นใจว่าจะผิดกฎหมาย 

การทำแท้งผิดกฎหมายหรือไม่?

ประเทศไทยได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2565 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 และมีผลบังคับหลังการประกาศใช้ 30 วัน ซึ่งกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้หญิงซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้โดยไม่ถือเป็นความผิดทางอาญา

การทำแท้งขณะที่อายุครรภ์เกิน 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์จึงไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่มีเงื่อนไขว่า การยุติการตั้งครรภ์ดังกล่าวต้องได้รับคำปรึกษาจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพอื่นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำแพทยสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หญิงนั้นได้รับข้อมูลที่รอบด้านก่อนการตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ 

นอกจากนี้หญิงที่มีโรคทางกายหรือจิตที่เสี่ยงอันตรายหากตั้งครรภ์ต่อ หรือทารกในครรภ์มีความเสี่ยงที่จะมีความผิดปกติ ทุพพลภาพอย่างร้ายแรง หรือมีครรภ์จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ถูกข่มขืน ล่วงละเมิดทางเพศ ก็อยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายดังกล่าวให้สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้   

โทรสายด่วนปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ค 1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์และท้องไม่พร้อม หรือปรึกษาที่ปรึกษาที่เว็บไซต์ของเครือข่ายส่งต่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย RSA ที่ https://abortion.rsathai.org  

นอกจากเรื่องทำแท้งแล้ว อาจมีหลายคนสงสัยว่า หากตั้งครรภ์ในวัยเรียน จะยังสามารถเรียนต่อได้หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหลักการว่า เมื่อนักเรียนตั้งครรภ์ เด็กจะต้องได้ศึกษาต่อ โดยทางโรงเรียนจะร่วมปรึกษากับทางครอบครัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม และประคับประคองให้เด็กสามารถกลับเรียนหนังสือและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข  

แม้ว่าเมื่อเกิดปัญหา หน่วยงานต่าง ๆ จะพร้อมยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้รับมือแล้ว แต่ทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น คุยเรื่องเพศกับลูก ช่วยลดโอกาสพลาดตั้งครรภ์ในวัยเรียนไว้ก่อนดีที่สุด