นโยบายคุกกี้

ประกาศกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง นโยบายด้านคุกกี้ (Cookies)


(ร่าง) นโยบายด้านคุกกี้ (Cookies)

(๑) สสส. และบุคคลอื่นอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ สสส. เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเข้าถึง การใช้งาน หรือการรับบริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ สสส. เช่น การบันทึกภาษาที่เลือกใช้ หรือการตั้งค่าอื่น ๆ เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป โดยเว็บไซต์จะจดจำว่าเป็นผู้ที่เคยเข้าใช้บริการแล้ว และตั้งค่าเพื่อให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ จนกว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะลบหรือยกเลิกการอนุญาตให้ใช้คุกกี้ (Cookies) นอกจากนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล สามารถยอมรับหรือไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) ก็ได้ และในกรณีที่เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์ของ สสส. อาจจะไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์

(๒) สสส. อาจใช้วิธีการอัตโนมัติในการอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงในอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงคุกกี้ (Cookies) เว็บเบราว์เซอร์ หรือปลั๊กอินต่าง ๆ เช่น ที่เก็บ HTML หรือฐานข้อมูลแบบ Flash เป็นต้น โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจเลือกตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธการให้จัดเก็บคุกกี้ (Cookies) บางประเภท หรือให้แจ้งเตือนในกรณีที่มีการส่งคุกกี้ (Cookies) บางประเภทได้ ซึ่งเว็บเบราว์เซอร์บางตัวอาจถูกตั้งค่าที่คล้ายกันได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เลือกไม่ยอมรับให้มีการใช้คุกกี้ (Cookies) เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของ สสส. อาจไม่สามารถให้บริการหรือไม่สามารถแสดงผลในทุกกรณีได้อย่างสมบูรณ์

(๓) ในการบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล จะเป็นไปตามคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีบริหารจัดการความเป็นส่วนตัวตามที่ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้น ๆ กำหนดไว้ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับการระบุอุปกรณ์และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เป็นต้น